Voorwarden

1. Onderwerp

Tenzij anders vermeld, zijn geschreven tussen de partijen, deze contractvoorwaarden en de algemene facturatie regelen de contractuele relatie tussen Lacroix et Fils SPRL (hierna: LACROIX), waarvan de maatschappelijke zetel te 4470 Saint-Georges sur Meuse Street Reine Astrid, 63, betrad de ECB in het nummer 0461.287.755, en die als hoofdactiviteit de verkoop van wijnen en gedistilleerde dranken, en de klant die bestellingen van de diensten en producten LACROIX met levering verwacht in België, en zelfs in het geval waar zij in strijd zou zijn met haar eigen voorwaarden van zakelijke aankoop.

2. Bestellen

LACROIX na ontvangst van een bestelling, krijgt de klant een bevestiging van zijn geschreven, zodat ook een factuur. De contractuele voorwaarden en specifieke facturatie en het algemeen worden schriftelijk meegedeeld aan de cliënt, die wordt geacht te hebben gelezen en hebben aanvaard. Bestellingen die via de website LACROIX altijd uitgevoerd na aanvaarding van de voorwaarden. LACROIX behoudt zich het recht niet toe te passen om de formulieren onvolledig of onjuist is.

3. Ontheffing in geval van verkoop op afstand

Alleen in geval van verkopen op afstand in de artikelen 77 van de wet op de handelspraktijken en de voorlichting en consumentenbescherming juli 14, 1991, heeft de consument het recht aan de verkoper dat hij afziet van kennis, bedoelde aankoop, zonder boete en zonder opgave van reden, binnen 7 werkdagen vanaf de dag na levering van het product of de sluiting van de overeenkomst van dienstverlening, op voorwaarde dat de klant kennis een ontheffing schriftelijk LACROIX en per aangetekende brief binnen 7 dagen werken boven op het volgende adres: 4470 Saint-Georges sur Meuse, rue Reine Astrid, 63.

Goederen moeten worden teruggezonden naar het adres hierboven, in hun levering conditie, de kosten en onder verantwoordelijkheid van de klant

Echter, de consument niet het recht hebben om de aankoop het sluiten van een koop en primeur te annuleren.

4. Geen verklaring van afstand

De consument (in alle andere gevallen dan die bedoeld in artikel 3) en de handelaar heeft niet het recht om de aankoop te annuleren.

5. Aflevering

De bijdrage in de kosten in België bedraagt het vervoer naar (prijzen zie voor de scheepvaart per land en het gewicht van de pakketten) voor orders onder de € 500, verzending is gratis voor bestellingen groter dan of gelijk aan 500 €. Tenzij anders vermeld in het te koop aanbieden of op de orderbevestiging, wordt de levering binnen 30 dagen na ontvangst van een order volledig en correct. De leveringen aan het verzoek van de klant, uitgevoerd in onbewaakte plaatsen (schuurtjes, garages, tuin, ..) en bij de buren en kennissen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid en eigen risico van de klant . De klant is altijd verplicht de controle van het aantal colli ontvangen voor de ondertekening van de levering / transport. Geen geschil is alleen mogelijk na ondertekening. Als u verhuist, is de klant altijd verplicht om onmiddellijk schriftelijk in kennis LACROIX.

6. Betaling

Prijzen en tarieven zijn altijd uitgedrukt in euro en zijn in overeenstemming met de woorden in de volgorde vorm, of zolang de voorraad strekt. De prijzen blijven geldig tot de datum vermeld op de bestelbon of voor de duur dat Lacroix heeft schriftelijk bevestigd aan de klant. LACROIX kan altijd veranderen de prijs als de prijs veranderingen zijn het gevolg van objectieve omstandigheden (BTW, belastingen op producten, verpakkingsmateriaal, vervoer, ..).

Tenzij anders schriftelijk en alle facturen zijn betaalbaar volledig in contanten op de vervaldatum voor overdracht naar een bankrekeningnummer aangegeven door Lacroix. In geval van gedeeltelijke levering, de klant akkoord met de levering te betalen die reeds onder een vaste prijs op de factuur. Vorderingen met betrekking tot de factuur moet worden verzonden LACROIX per aangetekende brief binnen 8 dagen na de factuurdatum.

In geval van niet-betaling of te late betaling van de factuur op de vervaldag, het verschuldigde bedrag zal worden verhoogd, zonder kennisgeving en het recht van de overeengekomen rente tot 15% per jaar en een forfaitair bedrag van 15% met een minimum van 75 €. Waar nodig wordt de klant ook moet betalen alle kosten van de inzameling - zowel gerechtelijke en buitengerechtelijke - die zullen leiden de invordering van een onbetaalde factuur. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 125 €. In geval van ernstige tekortkoming van de kant van LACROIX ten aanzien van haar verbintenissen, LACROIX aansprakelijk voor vergoeding volgens de regels van het gemene recht en het bedrag kan niet hoger zijn dan de factuurwaarde. Bestellingen betaling met bankkaart of kredietkaart is slechts geldig indien en voor zover de bankrekening van Lacroix werd gecrediteerd. In geval van niet-betaling of te late betaling van een of meer facturen in geval van faillissement, onder bewind, een collectieve schuldenregeling en elke andere indicatie van kennelijke insolvabiliteit of ontzetting, Lacroix reserves het recht om bestellingen te weigeren, alsmede een bevel om klassen op te schorten totdat de facturen niet betaald of in geval van niet-betaling van de facturen zonder LACROIX wordt of kan worden verplicht om enige betaling compensatie.

7. Woning Reserve

Alle geleverde producten blijven het exclusieve eigendom van LACROIX totdat ze volledig zijn betaald, zelfs als ze zijn gewijzigd of opgenomen, en zonder afbreuk te doen aan de verplichting voor de klant te verzekeren tegen het risico van producten en kijk na hen in een goede huisvader. De klant zal op geen enkel moment te verkopen de goederen onder een andere naam of een ander merk dan die gemeld door Lacroix.

8. Garantie

Op grond van artikel 1649 quater van het Burgerlijk Wetboek, de koper op grond van artikel 1649 bis van het Burgerlijk Wetboek (dat wil zeggen een consument "prive" op grond van deze bepaling) recht heeft op een wettelijke garantie voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering en die zich binnen twee jaar na uitgifte. Onder voorbehoud van het vermoeden onder rubriek 1649 c § 4 van het Burgerlijk Wetboek ( "het gebrek aan overeenstemming zich manifesteert binnen de 6 maanden na de uitgifte wordt verondersteld te bestaan op het moment van afgifte), behoort tot de koper om te bewijzen aan het verstrijken van die periode van 6 maanden tot het einde van het 2de jaar, het bestaan van niet-naleving op het moment van uitgifte.

De koper zal moeten melden bij brief adviseerde de verkoper van het bestaan van het gebrek aan overeenstemming binnen 2 maanden na de datum waarop de koper het defect gevonden. Niet deze opzegtermijn in acht, zal de koper verliest de mogelijkheid om de garantie te roepen.

In geval van zichtbare schade (gebroken glas, kloven, etc..), Is de klant verplicht om een reservering onmiddellijk express bij aflevering en bij gebreke van een dergelijke reservering, een klacht in die zin uitspreken zal meer ontvankelijk. De klant is ook verplicht om een schriftelijke kennisgeving onverwijld, binnen 5 dagen na levering, LACROIX.

LACROIX vervangt de gekurkt flessen op voorwaarde dat de Klant terugkeert, op haar kosten, slechte fles (zo volledig mogelijk) met de originele dop. Wij zullen deze vervangen door een fles wijn is hetzelfde voor verkoop op dit moment (eventueel een ander jaartal). Wij zullen geen restitutie geen fles.

Wij vervangen niet de flessen in de volgende gevallen:

- Wijnen geworden ongeschikt voor consumptie omdat een plank te lang (bijvoorbeeld witte wijn kost minstens 5 jaar);

- Wijnen die worden geoxideerd te wijten aan (bewaring rechtop drainage op een plaats te droog en te warm)

- Wijnen die niet werden aangekocht bij Lacroix.

9. Overmacht

LACROIX zal op geen enkel ogenblik aansprakelijk gesteld worden voor situaties van overmacht of enige andere oorzaak buiten haar controle, met inbegrip van oorlog, staking, lockout, breuk, diefstal, brand, logistieke problemen bij vervoerders en aangewezen derden, enz.. wat zou betekenen dat Lacroix niet kon haar verplichtingen te voldoen of niet konden hen te ontmoeten in de tijd, hoewel LACROIX altijd naar streven om alles in het werk bij het verdrag, met vertraging ten uitvoer te leggen indien , zonder in staat is te houden in een vergoeding schadevergoeding.

10. Afwijzing van aansprakelijkheid

Informatie op de website worden aangeboden aan de klant onder voorbehoud van typografische fouten en drukfouten of ander materiaal. Veranderingen, zowel wat betreft de producten met betrekking tot de prijzen, altijd kan ingrijpen in de tussentijd. De klant wordt vervolgens uitgenodigd voor een bezoek aan de website regelmatig om te leren over de nieuwste versie van onze voorwaarden. LACROIX wijst elke aansprakelijkheid met betrekking tot de gevolgen van onjuiste informatie of veranderd, en voor de handelingen die door derden.

11. Privacybeleid

Alle gegevens zijn gereserveerd voor intern gebruik van Lacroix. De gegevens in dit bestand worden gebruikt voor prive-raadpleging enkel. Persoonlijke gegevens verzonden LACROIX zijn alleen bedoeld om LACROIX dienen. Ze worden nooit doorgegeven aan derden voor reclame en promotie.

De klant heeft te allen tijde en zonder kosten een recht van toegang en verbetering van deze gegevens. Het volstaat om dit te doen, schrijf naar LACROIX, in 4470 Saint-Georges sur Meuse, rue Reine Astrid, 63.

12. Wetgeving en Jurisdictie

Alle overeenkomsten, met inbegrip van contractvoorwaarden en facturering specifieke en algemene, en de uitvoering ervan zijn onderworpen aan het Belgische recht. De ongeldigheid van een of meer delen van deze voorwaarden doet in geen enkele wijze afbreuk aan de gehele overeenkomst, maar slechts de nietigheid van de partij. De overige bepalingen blijven volledig van kracht en ongewijzigd. In geval van betwisting, Belgisch recht van toepassing en de rechtbanken zijn bevoegd om Hoei.

Informatie en wordenlijst

U vindt er algemene informatie over service en opslaan van wijn, en een aantal definities

Meer info

Maak een account

Maak een gratis account en toegang tot onze tarieven.

Meer info

Newsletter

Email :
Uw keuze :